Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria świadczy:

  • analizy i sporządzanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • prowadzenie postępowań sądowych zmierzających do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie);
  • dochodzenie roszczeń w ramach postępowań grupowych, czyli kompleksowa obsługa prawna pozwów zbiorowych;
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu deliktów;
  • prowadzenie postępowań zmierzających do realizacji uprawnień stron umowy przedwstępnej;
  • analizy stanów faktycznych związanych z wprowadzeniem do umów zabezpieczeń cywilnoprawnych w postaci weksli, poręczeń czy też gwarancji bankowych.