SPECJALIZACJE

Własność intelektualna

Stały rozwój myśli intelektualnej i technologicznej przyczynia się do powstawania problemów zarówno w zakresie praw twórców, jak i osób korzystających z innowacyjnych rozwiązań, dlatego też Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących zagadnieniach:

 • prowadzi analizy prawne dotyczące krajowych i międzynarodowych procedur zgłaszania znaku towarowego, wzoru przemysłowego i użytkowego oraz patentu;
 • reprezentuje przedsiębiorców w sporach o naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej;
 • analizuje i sporządza umowy licencyjne;
 • analizuje i sporządza umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 

Ochrona środowiska

Od początku swojej działalności Kancelaria rozwija specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Współcześnie wiele poważnych inwestycji wymaga sprawdzenia ich wpływu na środowisko oraz określenia warunków środowiskowych dla ich przeprowadzenia. Kancelaria wspiera inwestorów m.in. w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych. Przygotowuje analizy prawne dotyczące krajowych i europejskich przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska. Podejmuje się:

 • obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujących się odpadami (w tym recyklingiem i odzyskiem);
 • postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń środowiskowych,
 • obsługi prawnej w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000;
 • doradztwem w zakresie odpowiedzialności w ochronie środowiska.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, a w konsekwencji wprowadzenia obszernych zmian w przepisach prawa polskiego, zagadnienie ochrony danych osobowych stało się newralgiczne dla bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Nowe wymagania prawne są związane z koniecznością przeprowadzenia audytu ryzyka dotyczącego przetwarzania danych osobowych, z wdrożeniem pakietu nowej dokumentacji, z wprowadzeniem szeregu rozwiązań systemowych i technicznych. Kancelaria dostosowując się do nowych potrzeb świadczy pomoc prawną w postaci:

 • opracowywania kompleksowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;

 • przeprowadzania szkoleń w zakresie nowych regulacji prawnych poświęconych ochronie danych osobowych;

 • asysty prawnej przy wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych oraz identyfikacja prawnych obowiązków przedsiębiorcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

 • reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nowe przepisy zmierzają do kompleksowej ochrony danych osobowych osób fizycznych i stanowią odpowiedz na dynamiczny rozwój nowych technologii, świadczenia usług drogą elektroniczną, zjawisko social media. Kancelaria kieruje swoje usługi także do osób fizycznych, których dane osobowe zostały naruszone, poprzez ich niezgodne z prawem przetwarzanie. W tym zakresie Kancelaria podejmuje się reprezentacji osób fizycznych w sprawach zarówno cywilnych, jak i administracyjnych o naruszenie danych osobowych.

 

 

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego. W ramach tej specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego;
 • prowadzeniu postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczących bieżących zmian w strukturach spółek prawa handlowego;
 • procesach łączenia i przekształcania spółek;
 • obsłudze organów spółek prawa handlowego;
 • prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
 • prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
 • transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacja wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
 • obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń.

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się:

 • analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);
 • świadczeniem pomocy prawnej przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych;
 • prowadzeniem sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację;
 • analizami prawnymi stanów faktycznych dotyczących kontroli inspekcji pracy, reprezentacją pracodawców przed organami inspekcji pracy;
 • doradztwem prawnym przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 23¹ Kodeksu pracy);
 • doradztwem prawnym przy procesach zwolnień grupowych;
 • prowadzeniem postępowań zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń na zatrudnienie dla cudzoziemców.

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria świadczy:

 • analizy i sporządzanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • prowadzenie postępowań sądowych zmierzających do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie);
 • dochodzenie roszczeń w ramach postępowań grupowych, czyli kompleksowa obsługa prawna pozwów zbiorowych;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu deliktów;
 • prowadzenie postępowań zmierzających do realizacji uprawnień stron umowy przedwstępnej;
 • analizy stanów faktycznych związanych z wprowadzeniem do umów zabezpieczeń cywilnoprawnych w postaci weksli, poręczeń czy też gwarancji bankowych.