Prawna ochrona danych osobowych

 

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, powszechnie znanego jako RODO, nałożyło na przedsiębiorcę konieczność spełnienia szeregu określonych wymogów.

Dlaczego ochrona danych osobowych jest tak istotna?

Powszechny dostęp do Internetu oraz postępująca cyfryzacja sprawiają, że dane osobowe są przetwarzane przez wiele firm, a ich niekontrolowany wyciek staje się realnym zagrożeniem.

Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych podlega kontroli, a wykryte podczas niej nieprawidłowości mogą wiązać się z nałożeniem dużych kar finansowych. Dlatego każda firma, która gromadzi i przetwarza nie tylko podstawowe dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, PESEL,  adres mailowy, ale także stosuje przykładowo monitoring czy biometrię powinna zadbać o bezpieczeństwo, zarówno prawne jak techniczne tych danych. Najlepszym rozwiązaniem będzie wówczas skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który wesprze firmę we wdrożeniu nowych zasad prawnych ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zapewni bieżącą obsługę prawną w procesach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług

Ochrona danych osobowych obejmuje wiele zagadnień, dlatego oferta Kancelarii została specjalnie przygotowana i zawiera przede wszystkim:

  • przeprowadzenie audytu ryzyka przetwarzania danych osobowych;
  • opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami, a w szczególności polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, polityki prywatności, wymaganych zgód i klauzul obowiązku informacyjnego, czy też upoważnień do przetwarzania danych osobowych i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  • weryfikację dokumentacji pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz szkoleń dla inspektorów ochrony danych osobowych;
  • wsparcie merytoryczne dla inspektorów ochrony danych osobowych, zarówno podczas wdrażania nowych rozwiązań, jak i ochrony już posiadanej dokumentacji;
  • reprezentację Klientów w podstępowaniach sądowych oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Kancelaria kieruje swoje usługi także do osób fizycznych, wobec których doszło do naruszenia przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Kancelaria podejmuje się:

  • pomocy prawnej przy realizacji praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane takich jak prawo do usunięcia danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do danych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, czy też przy złożeniu sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
  • prowadzenia postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz  opracowywanie skarg na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
  • prowadzenia postępowań cywilnych zmierzających do naprawienia szkody z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych.

Terenem działania Kancelarii jest przede wszystkim Gdańsk i okolice. Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do dużych firm, jak i mikro-przedsiębiorców. Kancelaria w szczególności świadczy usługi na rzecz agencji zatrudnienia, podmiotów działających w branży e-commerce, spedycji i transportu, podmiotów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw produkcyjnych chcących wdrożyć lub posiadający systemy monitoringu lub biometrii.