Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się:

  • analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);
  • świadczeniem pomocy prawnej przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych;
  • prowadzeniem sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację;
  • analizami prawnymi stanów faktycznych dotyczących kontroli inspekcji pracy, reprezentacją pracodawców przed organami inspekcji pracy;
  • doradztwem prawnym przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 23¹ Kodeksu pracy);
  • doradztwem prawnym przy procesach zwolnień grupowych;
  • prowadzeniem postępowań zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń na zatrudnienie dla cudzoziemców.